VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(platné od 17/12/2021)

 A) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – OCHRANA BASIC 

Služba Basic, nabízena společností TraWell Co S.p.A. (DIČ – Reg. č. pro účely DPH: 02389980125) se sídlem ve Via Olona n. 183/G, 21013 Gallarate (VA) (níže označována „TraWell“ nebo „společnost“) zahrnuje: 

− ovinutí zavazadla ochrannou fólií se zárukou, že během letu nebude poškozeno; 

− rozeznatelnost a identifikovatelnosti zavazadla prostřednictvím speciální červené fólie a kódu TraWell, aplikovanými na zavazadle. 

 

1. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 

V těchto Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb mají níže uvedené termíny a výrazy následující význam:

Zavazadlo: 

jakýkoli obal, který je předmětem služeb poskytovaných společností TraWell s výjimkou příslušného obsahu. 

Zákazník: 

Zákazník kteréhokoli leteckého přepravce, který si zakoupí služby nabízené společností TraWell. 

Zákaznický servis („Customer Care“): 

Tým společnosti TraWell je k dispozici každému zákazníkovi pro poskytnutí informací a servisu ohledně služeb TraWell. Služba zákaznického servisu je poskytována společností Sostravel.com S.p.A., partnerem společnosti TraWell, ve jménu společnosti TraWell. Na internetové stránce https://www.safe-bag.com jsou publikovány kontakty a způsoby komunikace se Zákaznickým servisem. 

Poškození zavazadla: 

zničení vnějších částí zavazadla (včetně zámků, závěsů, koleček a rukojetí), které jej dělá nepoužitelným. Jsou však vyloučeny: škrábance, malá roztrhnutí, jakékoli poškození vnitřních částí zavazadla, jakož i jakákoli škoda, týkající se jeho obsahu. Dále zůstávají vyloučeny škody způsobené na předmětech obalených ochrannou fólií, které nejsou uloženy v obalu (například: dětské kočárky a sportovní výbava). 

Škodlivé události: 

poškození zavazadla. 

Odškodnění od letecké společnosti: 

suma uznaná leteckou společností ve prospěch zákazníka v případě, že dojde ke škodlivé události, kterou jí lze přisoudit. 

Formulář pro náhradu škody: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 4. 

Penále nebo Penále od TraWell: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 3.1. 

Žádost o náhradu škody: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 4. 

Safe Bag: 

jedná se o registrovanou ochrannou známku skupiny Trawell Co S.p.A., která nabízí služby ochrany zavazadel. 

Kód Safe Bag: 

alfanumerický kód se 14 znaky přiřazený každému zavazadlu. 

2. VLASTNOSTI SLUŽBY BASIC 

2.1 – TraWell se zavazuje, že ovine zavazadlo speciální ultraodolnou ochrannou fólií, která umožňuje účinnou ochranu a prvek předcházení zničení, poškození, poškrábání, znečištění, náhodnému otevření, částečnému i celkovému odcizení. Ochranná fólie použitá pro ovinutí je vyráběna pro zajištění maximální ochrany zavazadla a současně pro zaručení ohledu na životní prostředí (100% recyklovatelná). Poskytovaná fólie je červené barvy kvůli umožnění snadné identifikace zavazadla na letišti a po použití ji lze jednoduše odstranit díky její omezené tloušťce. 

2.2 – TraWell zaručuje (v rámci limitů určených čl. 3) vhodnost ochranné fólie pro zabránění poškození zavazadla. V důsledku uvedeného je společnosti TraWell přisouzena odpovědnost vůči zákazníkům, za uvedených podmínek a v rozmezí určeném v níže uvedeném článku 3, za jakékoli poškození zavazadla, které bylo oznámeno společnosti způsobem uvedeným v pokynech pro případ škodlivých událostí. 

 

3. TRESTNÁ KLAUZULE 

3.1 – Společnost TraWell a zákazník se shodují, že v případě škodlivé události bude společnost muset uhradit zákazníkovi peněžní sumu vyčíslenou podle níže uvedených informací, přičemž zůstává vyloučena náhrada další škody („Penále od TraWell“ nebo pouze „Penále“). 

3.2 – V případě, že byly služby zakoupeny v Kanadě, penále bude vyplaceno v kanadských dolarech ($). V případě, že byly služby zakoupeny v jiných státech, penále bude vyplaceno v eurech (€). 

3.3 – V případě poškození zavazadla bude penále od TraWell vyplaceno pouze poté, co zákazník dostane odškodnění od letecké společnosti, a to v sumě rovnající se 60 % tohoto odškodnění, až po maximálně 1 000,00 €/$. Například, v případě poškození zavazadla: 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 1 000,00 €/$, penále od TraWell se bude rovnat 600,00 €/$; 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 2 000,00 €/$ nebo více, penále od TraWell se bude rovnat 1 000,00 €/$; 

− když bude odškodnění od letecké společnosti provedeno prostřednictvím poskytnutí náhradního zavazadla nebo opravy existujícího, penále od TraWell se bude rovnat 100,00 €/$; 

− když letecký přepravce nevyplatí žádné odškodnění, ani TraWell nevyplatí žádné odškodnění. 

3.4 – Vznik povinnosti platby penále ze strany společnosti je podřízen následujícím požadavkům: 

− zavazadlo bylo ovinuto systémem TraWell a bylo zaregistrováno a doručeno v okamžiku odbavení (zavazadlový lístek („baggage tag“)) autorizovanému leteckému personálu; 

− zákazník provedl potřebné oznámení v určené lhůtě a dodržel pokyny v případě škodlivých událostí, popsaných v níže uvedeném článku 4. 

3.5 – Zůstává domluvené, že zákazník nemá právo na platbu žádného penále nebo v každém případě žádné náhrady škody: i) při nedodržení pokynů v případě škodlivé události; ii) když nepředloží vhodnou dokumentaci uskutečněné platby odškodnění od letecké společnosti a její výšku. 

3.6 – Je výslovně vyloučena náhrada další škody ve srovnání s penálem, uznaným zákazníkem na základě tohoto článku, které proto vyčerpá jakoukoli povinnost společnosti TraWell vůči zákazníkovi v důsledku škodlivé události. 

 

4. POKYNY V PŘÍPADĚ ŠKODLIVÝCH UDÁLOSTÍ 

4.1 – Postup při oznámení. 4.1.1. Vyplnění formuláře Property Irregularity Report (PIR) v kanceláři Lost&Found cílového letiště. V případě poškození zavazadla se zákazník musí okamžitě dostavit do kanceláře Lost&Found a vyplnit formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), a to ještě před opuštěním letiště. 

4.1.2. Oznámení leteckému přepravci. Po vyplnění formuláře P.I.R. bude zákazník muset oznámit poškození zavazadla leteckému přepravci kvůli aktivaci postupů potřebných pro poskytnutí odškodnění od letecké společnosti. 

4.1.3. Žádost o náhradu škody, zaslaná společnosti TraWell S.p.A. v určené lhůtě. Ve lhůtě do 21 (dnů) (i) od data doručení zavazadla v případě poškození zavazadla, musí zákazník požádat o náhradu škody („Žádost o náhradu škody“) prostřednictvím postupu s průvodcem přímo na internetové stránce www.safe-bag.com. Ohledně podrobnějších informací bude zákazník muset kontaktovat zákaznický servis společnosti TraWell Co S.p.A., Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA), Itálie na telefonních číslech: Itálie +39 0691511041; Francie +33 170615702; Portugalsko: +35 1300505951; Švýcarsko: +41 435507016, Kanada: +1 514 3126536 nebo e-mailem na adrese: customer.care@safe-bag.com. 

4.2 – Sběr dokumentů. Vyplnění a odeslání formuláře pro náhradu škody a formuláře stvrzenky. 

4.2.1. Formulář pro náhradu škody: Následně po žádosti o náhradu škody v určené lhůtě zákazník dostane elektronickou poštou předvyplněný formulář se shromážděnými údaji a s pokyny, které je třeba dodržet pro získání platby náhrady škody, kterou společnost TraWell má zaplatit podle ustanovení výše uvedeného článku 3 („Formulář pro náhradu škody“). 

4.2.2. Sběr dokumentů. Zákazník musí ve specifické části internetové stránky www.safe-bag.com vložit elektronickou kopii každého z následujících dokumentů: 

− formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), Oznámení o problémech se zavazadlem, připraveným kanceláří Lost & Found letiště; 

− daňové doklady o zakoupení služby; 

− letenka a zavazadlový lístek, vydaný leteckým přepravcem; 

− formulář pro náhradu škody operátora (je-li potřeba); 

− stvrzenka od letecké společnosti s uvedením sumy odškodnění (je-li potřeba); 

− doklad o bankovním převodu nebo jiný doklad potvrzující uskutečnění platby odškodnění od letecké společnosti (je-li potřeba); 

− náležitě vyplněný a podepsaný formulář pro náhradu škody; 

− fotografie škody (je-li potřeba); 

− Platný doklad totožnosti zákazníka. 

Po přijetí všech výše uvedených dokumentů bude moci zákaznický servis společnosti TraWell zpracovat žádost o náhradu škody kvůli potřebným kontrolám. V případě, že nejsou zjištěny nesrovnalosti, zákazník dostane e-mailem „Formulář stvrzenky“. 

4.3 – Odeslání formuláře pro náhradu škody a formuláře stvrzenky. Zákazník musí v příslušné části internetové stránky www.safe-bag.com vložit náležitě vyplněnou a podepsanou elektronickou kopii „formuláře stvrzenky“ nebo jej odeslat e-mailem na adresu: customer.care@safe-bag.com. Pouze po přijetí náležitě vyplněného a podepsaného formuláře stvrzenky bude moci společnost TraWell přistoupit k platbě. Po uplynutí 6 měsíců od odeslání e-mailu zákaznickým servisem, ve kterém oznámí zákazníkovi založení jeho spisu náhrady škody, bude v případě nedoručení požadovaných dokumentů nebo jakéhokoli jiného opoždění ve správě procesu škodlivé události, kterou nelze přičíst společnosti TraWell S.p.A, žádost o náhradu škody archivovaná bez jakékoli platby. 

B) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – PREMIUM PACKAGE 

Služba Premium, nabízena společností TraWell Co S.p.A. (níže označovaná „TraWell“ nebo „společnost“) zahrnuje: 

− ovinutí zavazadla ochrannou fólií se zárukou, že během letu a během procesu ovíjení nebude poškozeno; toto ovinutí působí také jako odstrašující prostředek proti krádeži předmětů nacházejících se v zavazadle; 

− rozeznatelnost a identifikovatelnosti zavazadla prostřednictvím speciální červené fólie a kódu TraWell, aplikovanými na zavazadle; 

− službu aktivního sledování v případě ztráty zavazadla ze strany leteckého dopravce, za dodržení níže uvedených limitů a níže uvedených postupů. 

 

5. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 

Vtěchto Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb mají níže uvedené termíny a výrazy následující význam:

Zavazadlo: 

jakýkoli obal, který je předmětem služeb poskytovaných společností TraWell s výjimkou příslušného obsahu. 

Zákazník: 

Zákazník kteréhokoli leteckého přepravce, který si zakoupí služby nabízené společností TraWell. 

Zákaznický servis („Customer Care“): 

tým TraWell poskytne každému zákazníkovi informace a servis ohledně služeb TraWell. Zákaznický servis je poskytován společností Sostravel.com S.p.A., partnerem společnosti TraWell, ve jménu společnosti TraWell. Na internetové stránce společnosti TraWell jsou publikovány kontakty a způsoby komunikace se Zákaznickým servisem. 

Poškození zavazadla: 

zničení vnějších části zavazadla (včetně zámků, závěsů, koleček a rukojetí), které jej dělá nepoužitelným. Jsou však vyloučeny: škrábance, malá roztrhnutí, jakékoli poškození vnitřních částí zavazadla, jakož i jakákoli škoda, týkající se jeho obsahu. Dále zůstávají vyloučeny škody způsobené na předmětech obalených ochrannou fólií, které nejsou uloženy v obalu (například: dětské kočárky a sportovní výbava). 

Škodlivé události: 

nenalezení zavazadla ve lhůtě uvedené v čl. 6.6, poškození zavazadla, ztráta zavazadla. 

Odškodnění od letecké společnosti: 

suma uznaná leteckou společností ve prospěch zákazníka v případě, že dojde ke škodlivé události, kterou jí lze přisoudit. 

Formulář pro náhradu škody: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 8. 

Nedoručení zavazadla: 

nedoručení zavazadla po příletu na cílové letiště. 

Penále nebo Penále od TraWell: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 8.1. 

Žádost o náhradu škody: 

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 8. 

Kód Safe Bag: 

jedinečný alfanumerický kód složený ze 14 znaků, přiřazený každému zavazadlu spravovanému společností TraWell a integrovanému se systémem SITA World Tracer. 

Správce ztracených zavazadel – aplikace Sostravel: 

Aplikace pro mobilní zařízení, používaná zákazníky Premium pro službu Aktivní sledování. 

Internetová stránka Safe Bag: 

internetová stránka zákazníků Premium pro registraci kódu Safe Bag a pro odeslání žádosti o náhradu škody, přístupné na adrese: www. safe-bag.com. 

Ztráta zavazadla: 

nenalezení zavazadla, prohlášeno leteckou společností do 21 (dvacet jedna) dnů od nedoručení zavazadla. 

Aktivní sledování: 

Sledování zavazadla (tracking) aktivního typu umožňuje zákazníkovi mít okamžité informace, počínaje dnem nedoručení zavazadla, o poloze a přesunech zavazadla. Zákaznický servis („Customer Care“) se dotazuje přímo na dedikovaném portálu SITA World Tracer, systému používaném letištními manipulátory na celém světě, a poskytuje informace o zavazadle přímo zákazníkovi. 

 

6. VLASTNOSTI SLUŽBY PREMIUM 

6.1 – TraWell se zavazuje, že ovine zavazadlo speciální ultraodolnou ochrannou fólií, která umožňuje účinnou ochranu a prvek předcházení zničení, poškození, poškrábání, znečištění, náhodnému otevření, částečnému i celkovému odcizení. Ochranná fólie použitá pro ovinutí je vyráběna pro zajištění maximální ochrany zavazadla a současně pro zaručení ohledu na životní prostředí (100% recyklovatelná). Poskytovaná fólie je červené barvy kvůli umožnění snadné identifikace zavazadla na letišti a po použití ji lze jednoduše odstranit díky její omezené tloušťce. 

6.2 – TraWell zaručuje (v rámci limitů určených čl. 7) vhodnost ochranné fólie pro zabránění poškození zavazadla. Společnosti TraWell je přisouzena odpovědnost vůči zákazníkům, za uvedených podmínek a v rozmezí určeném v níže uvedeném článku 7, za jakékoli poškození zavazadla, které bylo oznámeno společnosti způsobem uvedeným v pokynech pro případ škodlivých událostí. 

6.3 – Opětovné nalezení zavazadla je zaručeno službou Aktivní sledování. Zákazník musí aktivovat službu před odletem, prostřednictvím registrace kódu Safe Bag (tj. kódu na nálepce, aplikované na fólii, kterou bylo ovinuto zavazadlo) a zavazadlovým lístkem, vydaným leteckou společností, v aplikaci Sostravel nebo na internetové stránce Safe Bag, část věnovaná náhradám škody, po uvedení svého jména a své adresy. Registrace ze strany zákazníka před odletem je důležitá, protože umožňuje zákazníkovi využívat funkce aplikace a internetové funkce, navržené s cílem provázet zkušenosti z cesty zákazníka a jeho zavazadla. 

6.4 – Se službou Aktivní sledování získává zákaznický servis roli hlavního aktéra při poskytování servisu zákazníkovi v případě nedoručení zavazadla. Služba je umožněna přímým přístupem zákaznického servisu k informacím o přesunech zavazadel, produkovaných letištními manipulátory prostřednictvím dedikovaného portálu SITA World Tracer. Zákaznický servis („Customer Care“) se dotazuje přímo v systému a poskytuje informace o zavazadle přímo zákazníkovi. Dotazování probíhá na základě přidělení kódu Safe Bag nebo zavazadlového lístku, vydaného leteckou společností, který zákazník předregistroval v aplikaci nebo na internetové stránce. 

6.5 – Dotazování na základě kódu Safe Bag je možné díky schopnosti společnosti TraWell využívat systém SITA Worldtracer Unique Identification Service (UIS). Uvedená služba umožňuje operátorům Lost&Found, přidruženým k SITA na kterémkoli letišti, zadat kód Safe Bag do příslušného pole databáze, určeného pro popis znovu nalezených zavazadel (OHD – On Hand Database). Zadání kódu Safe Bag do OHD vytvoří okamžitou zprávu pro společnost, která se v takovém případě zavazuje porovnat údaje a obrátit se na zákazníka s cílem nabídnout potřebnou podporu pro opětovné získání takto identifikovaného zavazadla. 

6.6 – Společnost TraWell se zavazuje najít zavazadlo do 2 (dvou) dnů od data, kdy z důvodu nedoručení zavazadla zákazník vyplnil formulář P.I.R. (Property Irregularity Report) v kanceláři Lost&Found cílového letiště. Služba sledování bude v každém případě ukončena po uplynutí 21 (dvacet jedna) dnů od nedoručení zavazadla. Zůstává v platnosti, že zákaznický servis nabídne zákazníkovi pomoc při hledání zavazadla, které nebylo doručeno leteckým přepravcem, kvůli usnadnění jeho opětovného nalezení, ale neodpovídá za procesy lokalizace leteckých přepravců nebo společnosti letištní manipulace, ani nemá žádný vztah s jejich 

interními postupy. Zákaznický servis („Customer Care“) pro zákazníky Premium je k dispozici sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně na telefonních číslech: Itálie +39 0691511041; Francie +33 170615702; Portugalsko: +35 1300505951; Švýcarsko: +41 435507016, Kanada: +1 514 3126536 nebo e-mailem na adrese: customer.care@safe-bag.com. 

 

7. TRESTNÁ KLAUZULE 

7.1 – Společnost TraWell a zákazník se shodují, že v případě škodlivé události bude společnost muset uhradit zákazníkovi peněžní sumu vyčíslenou podle níže uvedených informací, přičemž zůstává vyloučena náhrada další škody („Penále od TraWell“ nebo pouze „Penále“). V případě, že byly služby zakoupeny v Kanadě, penále bude vyplaceno v kanadských dolarech ($). V případě, že byly služby zakoupeny v jiných státech, penále bude vyplaceno v eurech (€). 

7.2 – Penále jsou vyplaceny v případě: 

– poškození zavazadla; 

– nedoručení zavazadla; 

– ztráty zavazadla. 

7.1.1 – Penále v případě poškození zavazadla. V případě poškození zavazadla bude penále od TraWell vyplaceno pouze poté, co zákazník dostane odškodnění od letecké společnosti, a to v sumě rovnající se 60 % tohoto odškodnění, až po maximálně 1 000 €/$. 

Například, v případě poškození zavazadla: 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 1 000,00 €/$, penále od TraWell se bude rovnat 600 €/$; 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 2 000 €/$ nebo více, penále od TraWell se bude rovnat 1 000 €/$; 

− když bude odškodnění od letecké společnosti provedeno prostřednictvím poskytnutí náhradního zavazadla nebo opravy existujícího, penále od TraWell se bude rovnat 100,00 €/$; 

− když letecký přepravce nevyplatí žádné odškodnění, ani TraWell nevyplatí žádné odškodnění. 

7.1.2 – Penále v případě nedoručení zavazadla. V případě nedoručení zavazadla ve lhůtě uvedené v článku 6.6. (2 dny), se penále: 

− bude rovnat 100,00 (sto/00) €/$ denně za každý den, následující po vypršení lhůty, uvedené v odstavci 6.6. a až do skutečného opětovného nalezení zavazadla v případě přímých letů. Penále nebude moci v každém případě překročit celkovou sumu 1 000,00 (tisíc/00) €/$, také v případě, když uplyne více než 10 (deset) dnů od vypršení lhůty, uvedené v odstavci 6.6. 

− bude rovnat 50,00 (padesát/00) €/$ denně za každý den, následující po vypršení lhůty, uvedené v odstavci 6.6. a až do skutečného opětovného nalezení zavazadla v případě letů s přestupem. Penále nebude moci v každém případě překročit celkovou sumu 

500,00 (pět set/00) €/$, také v případě, že uplyne více než 10 (deset) dnů od vypršení lhůty, uvedené v odstavci 6.6. 

7.1.3 – Penále v případě ztráty zavazadla. V případě ztráty zavazadla bude uhrazeno poté, co zákazník dostane odškodnění od letecké společnosti, a to v sumě rovnající se 60 % tohoto odškodnění, až po maximálně 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$. 

Například: 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 3 000,00 (tři tisíce/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 1 800,00 (tisíc osmset) €/$; 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 2 400,00 (dva tisíce čtyři sta) €/$; 

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 10 000,00 (deset tisíc/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$; 

− když letecká společnost nevyplatí žádné odškodnění, také společnost TraWell nevyplatí žádné penále, ani žádný jiný druh náhrady škody. 

7.3 – Vznik povinnosti platby penále ze strany společnosti je podřízen následujícím požadavkům: 

a) zavazadlo bylo ovinuto systémem TraWell a bylo zaregistrováno a doručeno v okamžiku odbavení (zavazadlový lístek („baggage tag“)) autorizovanému leteckému personálu; 

b) zákazník provedl potřebné oznámení v určené lhůtě a dodržel pokyny v případě škodlivých událostí, popsaných v níže uvedeném článku 8. 

7.4 – Zůstává v platnosti mezi stranami, že penále, kterou dostane zákazník za opožděné doručení zavazadla ve lhůtě uvedené v čl. 6.6., nebude moci být kumulována s penále za ztrátu zavazadla. 

7.5 – Zůstává v platnosti, že zákazník nemá právo na platbu žádného penále nebo jakékoli náhrady škody: i) v případě nedodržení pokynů pro případ škodlivých událostí; ii) když neposkytne vhodnou dokumentaci o uskutečněné platbě odškodnění od letecké společnosti a její výšce, v případě poškození zavazadla nebo ztráty; iii) když zákazník neposkytne kopii dokumentu, který potvrzuje datum uskutečněného opětovného doručení zavazadla ze strany letecké společnosti, v případě, že zavazadlo nebylo nalezeno ve lhůtě uvedené v čl. 6.6; iv) za výdaje spojené s nákupem majetku a jakéhokoli jiného výdaje nebo nepříjemností vyplývajících z nedoručení zavazadla a/nebo poškození zavazadla; v) když v případě ztráty zavazadla uživatel dostal penále za dvě další události ztráty zavazadla, ke kterým došlo v období předcházejících tří let před žádostí o náhradu škody. 

7.6 – Je výslovně vyloučena náhrada další škody ve srovnání s penálem, uznaným zákazníkem na základě tohoto článku, které proto vyčerpá jakoukoli povinnost společnosti TraWell vůči zákazníkovi v důsledku škodlivé události. 

 

8. POKYNY V PŘÍPADĚ ŠKODLIVÝCH UDÁLOSTÍ 

8.1 – Postup při oznámení. 

8.1.1 – Vyplnění formuláře Property Irregularity Report (PIR) v kanceláři Lost&Found cílového letiště. V případě poškození zavazadla a/nebo nedoručení zavazadla na cílovém 

letišti se zákazník musí okamžitě dostavit do kanceláře Lost&Found a vyplnit formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), a to ještě před opuštěním letiště. 

8.1.2 – Oznámení leteckému přepravci. Po vyplnění formuláře P.I.R. bude zákazník muset oznámit poškození zavazadla a/nebo nedoručení zavazadla leteckému přepravci kvůli aktivaci postupů potřebných pro poskytnutí odškodnění od letecké společnosti. 

8.1.3 – Žádost o náhradu škody, adresovaná společnosti TraWell Co. S.p.A. v určené lhůtě. Ve lhůtě do 21 (dnů) (i) od data doručení zavazadla v případě poškození zavazadla; a (ii) od vypršení lhůty uvedené v čl. 6.6., musí zákazník požádat o náhradu škody („Žádost o náhradu škody“) prostřednictvím postupu s průvodcem přímo na internetové stránce Safe Bag, část věnovaná náhradám škody. Podrobnější informace bude moci zákazník získat, když se obrátí na kancelář zákaznického servisu („Customer Care“) společnosti TraWell Co. S.p.a., Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA), Itálie na telefonních číslech: Itálie +39 0691511041; Francie +33 170615702; Portugalsko: +35 1300505951; Švýcarsko: +41 435507016, Kanada: +1 514 3126536 nebo e-mailem na adrese: customer.care@safe-bag.com. 

8.2 – Shromáždění dokumentů a vyplnění a odeslání formuláře pro náhradu škody a formuláře stvrzenky. 

8.2.1 – Formulář pro náhradu škody: Následně po žádosti o náhradu škody v určené lhůtě zákazník dostane elektronickou poštou předvyplněný formulář se shromážděnými údaji a s pokyny, které je třeba dodržet pro získání platby náhrady škody, kterou společnost TraWell má zaplatit podle ustanovení výše uvedeného článku 7 („Formulář pro náhradu škody“). 

8.2.2 – Sběr dokumentů. Zákazník musí ve specifické části internetové stránky Safe Bag vložit elektronickou kopii každého z následujících dokumentů: 

− formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), Oznámení o problémech se zavazadlem, připraveným kanceláří Lost & Found letiště; 

− daňové doklady o zakoupení služby; 

− letenka a zavazadlový lístek, vydaný leteckým přepravcem; 

− formulář letecké společnosti pro reklamaci (je-li požadován); 

− stvrzenku od letecké společnosti s uvedením sumy odškodnění (je-li potřeba); 

− doklad o bankovním převodu nebo jiný doklad potvrzující uskutečnění platby odškodnění od letecké společnosti (je-li potřeba); 

− nákladní list kurýra, který zajistil opětovné doručení zavazadla zákazníkovi nebo dokument vystavený leteckou společností v okamžiku vyzvednutí zavazadla na letišti, který potvrzuje datum opětovného sledování zavazadla (je-li potřeba); 

− náležitě vyplněný a podepsaný formulář pro náhradu škody; 

− fotografie škody (je-li potřeba); 

− Platný doklad totožnosti zákazníka. 

Po přijetí všech výše uvedených dokumentů bude moci zákaznický servis společnosti TraWell zpracovat žádost o náhradu škody kvůli potřebným kontrolám. V případě, že nejsou zjištěny nesrovnalosti, zákazník dostane e-mailem „Formulář stvrzenky“. 

8.2.3 – Odeslání formuláře pro náhradu škody a formuláře stvrzenky. Zákazník musí v příslušné části internetové stránky Safe Bag vložit náležitě vyplněnou a podepsanou elektronickou kopii „formuláře stvrzenky“ nebo jej odeslat e-mailem na adresu: customer.care@safe-bag.com. Pouze po přijetí náležitě vyplněného a podepsaného formuláře stvrzenky bude moci společnost TraWell přistoupit k platbě. Po uplynutí 6 měsíců od odeslání e-mailu zákaznickým servisem, ve kterém oznámí zákazníkovi založení jeho spisu náhrady škody, bude v případě nedoručení požadovaných dokumentů nebo jakéhokoli jiného opoždění ve správě procesu škodlivé události, kterou nelze přičíst společnosti TraWell Co S.p.A, žádost o náhradu škody archivovaná bez jakékoli platby. 

C) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – PREMIUM PLATINUM

Služba Platinum, nabízena společností TraWell Co S.p.A. (níže označovaná „TraWell“ nebo „společnost“) zahrnuje:

Pro let tam

− ovinutí zavazadla ochrannou fólií se zárukou, že během letu a během procesu ovíjení nebude poškozeno; toto ovinutí působí také jako odstrašující prostředek proti krádeži předmětů nacházejících se v zavazadle;

− rozeznatelnost a identifikovatelnosti zavazadla prostřednictvím speciální červené fólie a kódu TraWell, aplikovanými na zavazadle.

− službu aktivního sledování v případě ztráty zavazadla ze strany leteckého dopravce, za dodržení níže uvedených limitů a níže uvedených postupů.

Pro druhý let (má se na myslí zpáteční let nebo následující let tam)

− službu aktivního sledování v případě ztráty zavazadla ze strany leteckého dopravce, za dodržení níže uvedených limitů a níže uvedených postupů.

9. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE

V těchto Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb mají níže uvedené termíny a výrazy následující význam:

Zavazadlo:

jakýkoli obal, který je předmětem služeb poskytovaných společností TraWell s výjimkou příslušného obsahu.

Karta Platinum:

stírací karta s platným kódem pro aktivaci služby Aktivní sledování v aplikaci Sostravel pro druhý let.

Zákazník:

Zákazník kteréhokoli leteckého přepravce, který si zakoupí služby nabízené společností TraWell.

Zákaznický servis („Customer Care“):

tým TraWell poskytne každému zákazníkovi informace a servis ohledně služeb TraWell. Zákaznický servis je poskytován společností Sostravel.com S.p.A., partnerem společnosti TraWell, ve jménu společnosti TraWell. Na internetové stránce společnosti TraWell jsou publikovány kontakty a způsoby komunikace se Zákaznickým servisem.

Poškození zavazadla:

zničení vnějších části zavazadla (včetně zámků, závěsů, koleček a rukojetí), které jej dělá nepoužitelným. Jsou však vyloučeny: škrábance, malá roztrhnutí, jakékoli poškození vnitřních částí zavazadla, jakož i jakákoli škoda, týkající se jeho obsahu. Dále zůstávají vyloučeny škody způsobené na předmětech obalených ochrannou fólií, které nejsou uloženy v obalu (například: dětské kočárky a sportovní výbava).

Škodlivé události:<

nenalezení zavazadla ve lhůtě uvedené v čl. 10.6, poškození zavazadla, ztráta zavazadla.

Odškodnění od letecké společnosti:

suma uznaná leteckou společností ve prospěch zákazníka v případě, že dojde ke škodlivé události, kterou jí lze přisoudit.

Formulář pro náhradu škody:

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 12.

Nedoručení zavazadla:

nedoručení zavazadla po příletu na cílové letiště.

Penále nebo Penále od TraWell:

jejich význam je objasněn v níže uvedeném článku 11.1.

Žádost o náhradu škody:

jeho význam je objasněn v níže uvedeném článku 12.

Kód Safe Bag:

jedinečný alfanumerický kód složený ze 14 znaků, přiřazený každému zavazadlu spravovanému společností TraWell a integrovanému se systémem SITA World Tracer

.

Správce ztracených zavazadel – aplikace Sostravel:

Aplikace pro mobilní zařízení, používaná zákazníky Premium pro službu Aktivní sledování.

Internetová stránka Safe Bag:

internetová stránka zákazníků Premium pro registraci kódu Safe Bag a pro odeslání žádosti o náhradu škody, přístupné na adrese: www. safe-bag.com.

Ztráta zavazadla:

nenalezení zavazadla, prohlášeno leteckou společností do 21 (dvacet jedna) dnů od nedoručení zavazadla.

Aktivní sledování:

Sledování zavazadla (tracking) aktivního typu umožňuje zákazníkovi mít okamžité informace, počínaje dnem nedoručení zavazadla, o poloze a přesunech zavazadla. Zákaznický servis („Customer Care“) se dotazuje přímo na dedikovaném portálu SITA World Tracer, systému používaném letištními manipulátory na celém světě, a poskytuje informace o zavazadle přímo zákazníkovi

 

10. VLASTNOSTI SLUŽBY PLATINUM

10.1 – TraWell se zavazuje, že ovine zavazadlo speciální ultraodolnou ochrannou fólií, která umožňuje účinnou ochranu a prvek předcházení zničení, poškození, poškrábání, znečištění, náhodnému otevření, částečnému i celkovému odcizení. Ochranná fólie použitá pro ovinutí je vyráběna pro zajištění maximální ochrany zavazadla a současně pro zaručení ohledu na životní prostředí (100% recyklovatelná). Poskytovaná fólie je červené barvy kvůli umožnění snadné identifikace zavazadla na letišti a po použití ji lze jednoduše odstranit díky její omezené tloušťce. Tato služba je dostupná pouze pro let tam prostřednictvím prodejních míst společnosti TraWell.

10.2 – TraWell zaručuje (v rámci limitů určených čl. 11) vhodnost ochranné fólie pro zabránění poškození zavazadla. Společnosti TraWell je přisouzena odpovědnost vůči zákazníkům, za uvedených podmínek a v rozmezí určeném v níže uvedeném článku 11, za jakékoli poškození zavazadla, ke kterému došlo během letu tam a které bylo oznámeno společnosti způsobem uvedeným v pokynech pro případ škodlivých událostí.

10.3 – Opětovné nalezení zavazadla je zaručeno službou Aktivní sledování pro let tam i pro druhý let.

− Pro let cesty tam: Zákazník si musí aktivovat službu před odletem tam prostřednictvím registrace kódu Safe Bag (tj. kód uvedený na nálepce, aplikované na fólii, kterou bylo obaleno zavazadlo) na internetové stránce Safe Bag, část věnovaná náhradám škody.

− Pro druhý let: služba Aktivní sledování je aktivována prostřednictvím registrace kódu uvedeného na kartě Platinum a aktivaci druhého letu, který je k ní přiřazen v aplikaci Sostravel s uvedením svého jména a své adresy.

Registrace ze strany zákazníka před odletem je důležitá, protože umožňuje zákazníkovi využívat funkce aplikace Sostravel a internetové funkce, navržené s cílem provázet zkušenosti z cesty zákazníka a jeho zavazadla.

10.4 – Se službou Aktivní sledování získává zákaznický servis roli hlavního aktéra při poskytování servisu zákazníkovi v případě nedoručení zavazadla. Služba je umožněna přímým přístupem zákaznického servisu k informacím o přesunech zavazadel, produkovaných letištními manipulátory prostřednictvím dedikovaného portálu SITA World Tracer. Zákaznický servis („Customer Care“) se dotazuje přímo v systému a poskytuje informace o zavazadle přímo zákazníkovi. Dotazování probíhá na základě přidělení kódu Safe Bag nebo zavazadlového lístku, vydaného leteckou společností, který zákazník předregistroval v aplikaci nebo na internetové stránce.

10.5 – Dotazování na základě kódu Safe Bag je možné díky schopnosti společnosti TraWell využívat systém SITA Worldtracer Unique Identification Service (UIS). Uvedená služba umožňuje operátorům Lost&Found, přidruženým k SITA na kterémkoli letišti, zadat kód Safe Bag do příslušného pole databáze, určeného pro popis znovu nalezených zavazadel (OHD – On Hand Database). Zadání kódu Safe Bag do OHD vytvoří okamžitou zprávu pro společnost, která se v takovém případě zavazuje porovnat údaje a obrátit se na zákazníka s cílem nabídnout potřebnou podporu pro opětovné získání takto identifikovaného zavazadla.

10.6 – Společnost TraWell se zavazuje najít zavazadlo do 1 (jeden) den od data, kdy z důvodu nedoručení zavazadla zákazník vyplnil formulář P.I.R. (Property Irregularity Report) v kanceláři Lost&Found cílového letiště. Služba sledování bude v každém případě ukončena po uplynutí 21 (dvacet jedna) dnů od nedoručení zavazadla. Zůstává v platnosti, že zákaznický servis nabídne zákazníkovi pomoc při hledání zavazadla, které nebylo doručeno leteckým přepravcem, kvůli usnadnění jeho opětovného nalezení, ale neodpovídá za procesy lokalizace leteckých přepravců nebo společnosti letištní manipulace, ani nemá žádný vztah s jejich interními postupy. Zákaznický servis („Customer Care“) je k dispozici sedm dnů v týdnu, 24 hodin denně na telefonních číslech: Itálie +39 0691511041; Francie +33 170615702; Portugalsko: +35 1300505951; Švýcarsko: +41 435507016, Kanada: +1 514 3126536 nebo e-mailem na adrese: customercare@sostravel.com.

 

11. TRESTNÁ KLAUZULE

11.1 – Společnost TraWell a zákazník se shodují, že v případě škodlivé události bude společnost muset uhradit zákazníkovi peněžní sumu vyčíslenou podle níže uvedených informací, přičemž zůstává vyloučena náhrada další škody („Penále od TraWell“ nebo pouze „Penále“). V případě, že byly služby zakoupeny v Kanadě, penále bude vyplaceno v kanadských dolarech ($). V případě, že byly služby zakoupeny v jiných státech, penále bude vyplaceno v eurech (€).

11.2 – Penále jsou vyplaceny v případě:

– Poškození zavazadla (v případě letu tam);

– nedoručení zavazadla;

– ztráty zavazadla.

11.1.1 – Penále v případě poškození zavazadla. V případě poškození zavazadla bude penále od TraWell vyplaceno pouze poté, co zákazník dostane odškodnění od letecké společnosti, a to v sumě rovnající se 60 % tohoto odškodnění, až po maximálně 1 000 €/$.

Například, v případě poškození zavazadla:

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 1 000,00 €/$, penále od TraWell se bude rovnat 600 €/$;

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 2 000 €/$ nebo více, penále od TraWell se bude rovnat 1 000 €/$;

− když bude odškodnění od letecké společnosti provedeno prostřednictvím poskytnutí náhradního zavazadla nebo opravy existujícího, penále od TraWell se bude rovnat 100,00 €/$;

− když letecký přepravce nevyplatí žádné odškodnění, ani TraWell nevyplatí žádné odškodnění.

11.1.2 – Penále v případě nedoručení zavazadla. V případě nedoručení zavazadla ve lhůtě uvedené v článku 10.6. (1 den), se penále:

− bude rovnat 100,00 (sto/00) €/$ denně za každý den, následující po vypršení lhůty, uvedené v odstavci 10.6. a až do skutečného opětovného nalezení zavazadla v případě přímých letů. Penále nebude moci v každém případě překročit celkovou sumu 1 000,00 (tisíc/00) €/$, také v případě, že uplyne více než 10 (deset) dnů od vypršení lhůty, uvedené v odstavci 10.6.

11.1.3 – Penále v případě ztráty zavazadla. V případě ztráty zavazadla bude uhrazeno poté, co zákazník dostane odškodnění od letecké společnosti, a to v sumě rovnající se 60 % tohoto odškodnění, až po maximálně 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$.

Například:

− když je odškodnění od letecké společnosti rovná 3 000,00 (tři tisíce/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 1 800,00 (tisíc osm set) €/$;

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 2 400,00 (dva tisíce čtyři sta) €/$;

− když se odškodnění od letecké společnosti rovná 10 000,00 (deset tisíc/00) €/$, penále uznané společností se bude rovnat 4 000,00 (čtyři tisíce/00) €/$;

− když letecká společnost nevyplatí žádné odškodnění, také společnost TraWell nevyplatí žádné penále, ani žádný jiný druh náhrady škody.

11.3 – Vznik povinnosti platby penále ze strany společnosti je podřízen následujícím požadavkům:

a) zavazadlo bylo ovinuto systémem TraWel pro let tam, a bylo zaregistrováno a doručeno v okamžiku odbavení (zavazadlový lístek („baggage tag“)) autorizovanému leteckému personálu pro let tam i pro druhý let;

b) zákazník provedl potřebné oznámení v určené lhůtě a dodržel pokyny v případě škodlivých událostí, popsaných v níže uvedeném článku 12.

11.4 – Zůstává v platnosti mezi stranami, že penále, kterou dostane zákazník za opožděné doručení zavazadla ve lhůtě uvedené v čl. 10.6., nebude moci být kumulována s penále za ztrátu zavazadla.

11.5 – Zůstává v platnosti, že zákazník nemá právo na platbu žádného penále nebo jakékoli náhrady škody: i) v případě nedodržení pokynů pro případ škodlivých událostí; ii) když neposkytne vhodnou dokumentaci o uskutečněné platbě odškodnění od letecké společnosti a její výšce, v případě poškození zavazadla nebo ztráty; iii) když zákazník neposkytne kopii dokumentu, který potvrzuje datum uskutečněného opětovného doručení zavazadla ze strany letecké společnosti, v případě, že zavazadlo nebylo nalezeno ve lhůtě uvedené v čl. 10.6; iv) za výdaje spojené s nákupem majetku a jakéhokoli jiného výdaje nebo nepříjemností vyplývajících z nedoručení

zavazadla a/nebo poškození zavazadla; v) když v případě ztráty zavazadla uživatel dostal penále za dvě další události ztráty zavazadla, ke kterým došlo v období předcházejících tří let před žádostí o náhradu škody.

11.6 – Je výslovně vyloučena náhrada další škody ve srovnání s penálem, uznaným zákazníkem na základě tohoto článku, které proto vyčerpá jakoukoli povinnost společnosti TraWell vůči zákazníkovi v důsledku škodlivé události.

 

12. POKYNY V PŘÍPADĚ ŠKODLIVÝCH UDÁLOSTÍ 

12.1 – Postup při oznámení.

12.1.1 – Vyplnění formuláře Property Irregularity Report (PIR) v kanceláři Lost&Found cílového letiště. V případě poškození zavazadla a/nebo nedoručení zavazadla na cílovém letišti se zákazník musí okamžitě dostavit do kanceláře Lost&Found a vyplnit formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), a to ještě před opuštěním letiště.

12.1.2 – Oznámení leteckému přepravci. Po vyplnění formuláře P.I.R. bude zákazník muset oznámit poškození zavazadla a/nebo nedoručení zavazadla leteckému přepravci kvůli aktivaci postupů potřebných pro poskytnutí odškodnění od letecké společnosti.

12.1.3 – Žádost o náhradu škody, zaslaná společnosti TraWell S.p.A. v určené lhůtě. Ve lhůtě do 21 (dnů) (i) od data doručení zavazadla v případě poškození zavazadla; a (ii) od vypršení lhůty uvedené v čl. 6.6., musí zákazník požádat o náhradu škody („Žádost o náhradu škody“) prostřednictvím postupu s průvodcem přímo na internetové stránce Safe Bag, část věnovaná náhradám škody. Podrobnější informace bude moci zákazník získat, když se obrátí na kancelář zákaznického servisu („Customer Care“) společnosti TraWell Co. S.p.a., Via Olona 183/G 21013 Gallarate (VA), Itálie na telefonních číslech: Itálie +39 0691511041; Francie +33 170615702; Portugalsko: +35 1300505951; Švýcarsko: +41 435507016, Kanada: +1 514 3126536 nebo e-mailem na adrese: customer.care@safe-bag.com.

12.2 – Sběr dokumentů. Vyplnění a odeslání formuláře pro náhradu škody a formuláře stvrzenky.

12.2.1 – Formulář pro náhradu škody: Následně po žádosti o náhradu škody v určené lhůtě zákazník dostane elektronickou poštou předvyplněný formulář („Formulář pro náhradu škody“) se shromážděnými údaji a s pokyny, které je třeba dodržet pro získání platby náhrady škody, kterou společnost TraWell má zaplatit podle ustanovení výše uvedeného článku 11.

12.2.2 – Sběr dokumentů. Zákazník musí ve specifické části internetové stránky Safe Bag vložit elektronickou kopii každého z následujících dokumentů:

− formulář P.I.R. (Property Irregularity Report), Oznámení o problémech se zavazadlem, připraveným kanceláří Lost & Found letiště;

− daňové doklady o zakoupení služby;

− letenku a/nebo zavazadlový lístek, vydaný leteckým přepravcem;

− formulář letecké společnosti pro reklamaci (je-li požadován);

− stvrzenku od letecké společnosti s uvedením sumy odškodnění (je-li potřeba); 

− doklad o bankovním převodu nebo jiný doklad potvrzující uskutečnění platby odškodnění od letecké společnosti (je-li potřeba);

− nákladní list kurýra, který zajistil opětovné doručení zavazadla zákazníkovi nebo dokument vystavený leteckou společností v okamžiku vyzvednutí zavazadla na letišti, který potvrzuje datum opětovného sledování zavazadla (je-li potřeba);

− náležitě vyplněný a podepsaný formulář pro náhradu škody;

− fotografie škody (je-li potřeba);

− Platný doklad totožnosti zákazníka.>

Po přijetí všech výše uvedených dokumentů bude moci zákaznický servis společnosti TraWell zpracovat žádost o náhradu škody kvůli potřebným kontrolám. V případě, že nejsou zjištěny nesrovnalosti, zákazník dostane e-mailem „Formulář stvrzenky“.

12.2.3 – Předložení stvrzenky a formuláře souhlasu. Zákazník musí v příslušné části internetové stránky Safe Bag vložit náležitě vyplněnou a podepsanou elektronickou kopii „formuláře stvrzenky“ nebo jej odeslat e-mailem na adresu: customer.care@safe-bag.com. Pouze po přijetí náležitě vyplněného a podepsaného formuláře stvrzenky bude moci společnost TraWell přistoupit k platbě. Po uplynutí 6 měsíců od odeslání e-mailu zákaznickým servisem, ve kterém oznámí zákazníkovi založení jeho spisu náhrady škody, bude v případě nedoručení požadovaných dokumentů nebo jakéhokoli jiného opoždění ve správě procesu škodlivé události, kterou nelze přičíst společnosti TraWell Co S.p.A, žádost o náhradu škody archivovaná bez jakékoli platby.

 

D) ONLINE OBJEDNÁNÍ SLUŽEB, KTERÉ SE KUPUJÍ V PRODEJNÍCH MÍSTECH SPOLEČNOSTI TRAWELL

13. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 

V těchto Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb mají níže uvedené termíny a výrazy následující význam:

Zákazník:

zákazník kteréhokoli leteckého přepravce, který si zakoupí služby nabízené společností TraWell.

Objednání online:

informuje o straně internetové stránky, kde je možné objednat si služby nabízené společností TraWell, které lze následně zakoupit v jejich prodejních místech.

Prodejní místa:

prodejní místa společnosti TraWell, která se nacházejí na letištích uvedených na internetové stránce.

Internetová stránka:

internetová stránka společnosti TraWell dostupná na adrese: shop.trawellco.com.

Uživatel:

subjekt, který si objednává služby s použitím strany pro objednání online.

 

14. OBJEDNÁNÍ

14.1 – Na straně pro online objednání internetové stránky si uživatel může objednat online služby nabízené společností TraWell, které si lze následně zakoupit v prodejních místech podle níže uvedeného postupu. V případě objednání služeb online bude mít uživatel právo na slevu z odpovídající objednané služby v procentuálním podílu uvedeném na straně pro objednání online.

14.2 – Po přístupu na stranu objednání online bude uživatel moci zvolit:

(a) letiště, které je předmětem jeho zájmu, z těch, která jsou dostupná na dané straně;

(b) datum, kdy má uživatel v úmyslu dostavit se do prodejního místa kvůli zakoupení služeb;

(c) služby dostupné na zvoleném letišti, které si chce objednat.

14.3 – Následně bude uživatel moci uvést terminál letiště a čas příchodu do prodejního místa, a poté potvrdit objednání. Po ukončení postupu objednání uživatel dostane souhrnný e-mail („Potvrzení o objednání“), který obsahuje:

(a) číslo objednání;
(b) letiště;
(c) terminál;
(d) prodejní místo pro zakoupení objednaných služeb;
(e) čas příchodu do prodejního místa;
(f) objednané služby.

14.4 – Uživatel se bude muset dostavit do prodejního místa, v den a hodinu uvedenou v potvrzení objednání, vybaven potvrzením o objednání, které bude muset předložit personálu společnosti TraWell. Platba odpovídající sumy za objednané služby proběhne přímo v prodejním místě a uživatel bude mít právo na slevu z odpovídající objednané služby v procentuálním podílu uvedeném na straně pro objednání online.
14.5 – POZN. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB MUSÍ BÝT PROVEDENO S PŘIMĚŘENÝM PŘEDSTIHEM, A V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NEJMÉNĚ 48 HODIN PŘED LETEM. V OPAČNÉM PŘÍPAĎE SPOLEČNOST TRAWELL NERUČÍ ZA DOSTUPNOST SLUŽEB.

DOPORUČUJE SE DOSTAVIT SE DO PRODEJNÍHO MÍSTA S PŘIMĚŘENÝM PŘEDSTIHEM VŮČI DOBÁM POTŘEBNÝM PRO NÁSLEDUJÍCÍ OPERACE ODBAVENÍ A KONTROLY.

OBJEDNÁNÍ NENABÍZÍ PRÁVO NA PRIORITU VSTUPU DO PRODEJNÍHO MÍSTA V PŘÍPADĚ, ŽE TAM JSOU JINÍ ČEKAJÍCÍ ZÁKAZNÍCÍ. UŽIVATEL PROTO BUDE MUSET PRO ZAKOUPENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB VYČKAT, DOKUD NA NĚJ NEPŘIJDE ŘADA.

FIRMA TRAWELL NEZARUČUJE DODRŽENÍ PŘESNÉHO ČASU, UVEDENÉHO V POTVRZENÍ O OBJEDNÁNÍ, A NELZE JI POVAŽOBVAT ZA ODPOVĚDNOU V PŘÍPADĚ ZMEŠKÁNÍ LETU NEBO PŘÍPADNÝCH DALŠÍCH ŠKOD, KTERÉ UŽIVATEL UTRPÍ.

 

E) OPĚTOVNÝ PRODEJ SLUŽBY SPRÁVCE ZTRACENÝCH ZAVAZADEL („LOST LUGGAGE CONCIERGE“), POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SOSTRAVEL

15. VYMEZENÍ TERMINOLOGIE:

V těchto Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb mají níže uvedené termíny a výrazy následující význam:

Aplikace Sostravel:

označuje mobilní aplikaci od sostravel pro systémy iOS a Android, pro mobilní zařízení, kterou si zákazníci musí nutně stáhnout, aby mohli využívat službu.

Zákazník:

zákazník kteréhokoli leteckého přepravce, který si zakoupí službu.

Zákaznický servis („Customer Care“):

Tým, který má každý zákazník k dispozici pro poskytnutí informací a servisu ohledně služby. Na internetových stránkách společnosti TraWell jsou publikovány kontakty a způsoby komunikace se Zákaznickým servisem („Customer Care“).

Online obchod:

označuje stranu e-commerce, dostupnou na internetové stránce, kde si zákazník může zakoupit online službu Správce ztracených zavazadel („Lost Luggage Congierce“), prodávanou společností TraWell, jako oficiálním prodejcem sostravel, v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Služba:

služba správce ztracených zavazadel („Lost Luggage Congierce“), prodávaná společností TraWell v online obchodě, jako oficiálním prodejcem sostravel, a následně poskytovaná v souladu s Všeobecnými podmínkami sostravel.

Internetová stránka:

internetová stránka společnosti TraWell, dostupná na adrese: shop.trawellco.com.

sostravel:

označuje společnost sostravel.com S.p.A., se sídlem ve Via Marsala 34/A – 21013 Gallarate (VA), Itálie, Reg. č. pro potřeby DPH IT03624170126, partner společnosti TraWell, která zajišťuje a poskytuje službu.

Všeobecné podmínky společnosti sostravel:

sostravel: všeobecné podmínky přijaté společností sostravel pro poskytování služby jsou dostupné na internetové stránce společnosti sostravel www.sostravel.com.

15.1 Prostřednictvím online obchodu internetové stránky si zákazník může zakoupit službu správce ztracených zavazadel („Lost Luggage Congierce“) společnosti sostravel v souladu s níže uvedenými podmínkami.

15.2 POZN.: SLUŽBA JE OBCHODOVÁNA SPOLEČNOSTÍ TRAWELL VÝHRADNĚ JAKO OFICIÁLNÍM PRODEJCEM SPOLEČNOSTI SOSTRAVEL. SLUŽBA BUDE NÁSLEDNĚ ZAJIŠŤOVÁNA A POSKYTOVÁNA SPOLEČNOSTÍ SOSTRAVEL V SOULADU SE VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI SOSTRAVEL DOSTUPNÝMI NA INTERNETOVÉ STRÁNCE www.sostravel.com.

15.3 Zákazník si kupuje službu svými platebními prostředky v online obchodě. Po uskutečnění nákupu odešle společnost TraWell zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky, obsahující odkaz pro stáhnutí aplikace a QR kód, potřebný pro aktivaci služby v aplikaci Sostravel.

15.4 Pro aktivaci a používání služby bude zákazník muset bezplatně stáhnout aplikaci Sostravel z Apple Store (verze iOS), z Google Play (verze Android) a z Huawei AppGallery (verze Android).

15.5 V závislosti na ustanoveních Všeobecných podmínek společnosti sostravel pro aktivaci služby bude zákazník muset před odletem svého letu zaregistrovat v aplikaci Sostravel alfanumerický kód nebo QR kód uvedený v e-mailu s potvrzením objednávky, číslem letu a číslem zavazadla, které je třeba najít. V opačném případě nedojde k aktivaci služby a zákazník nebude mít právo na náhradu uhrazené sumy.

15.6 Zákazník bude moci využívat službu v souladu se Všeobecnými podmínkami sostravel. POZN. TRAWELL JE POUHÝ PROSTŘEDNÍK PŘI PRODEJI SLUŽBY A NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ SPRÁVNÉHO PROVEDENÍ SLUŽBY ZE STRANY SPOLEČNOSTI SOSTRAVEL.

15.7 Ohledně jakékoli potřeby bude zákazník moci kontaktovat zákaznický servis („Customer Care“).